ค้นหาบทความ :


เช่ารถยนต์ /อยากเช่ารถหรู รถประจำตำแหน่ง รุ่นไหนดี ราคาเท่าไหร่ ?


share : Exclusive Exclusive Exclusive
ผู้เขียน : ecocar admin
12 ครั้ง
Created : 25-06-2022
อยากเช่ารถหรู รถประจำตำแหน่ง

อยากเช่ารถหรู รถประจำตำแหน่ง รุ่นไหนดี ราคาเท่าไหร่ ?รถประจำตำแหน่งคืออะไร ?

ใคร ๆ ก็อยากทำงานแล้วมี รถประจำตำแหน่ง เป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นแบบที่ขับเองหรือมีคนมาขับให้ แต่หากพูดถึงเรื่องรถยนต์ที่ใช้ ถือว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ที่มีความสำคัญไม่น้อยในการเดินทาง แต่หากคุณอยากยกระดับยานพาหนะของคุณเองให้มีความโดดเด่นเตะตา "การเช่ารถหรู" "รถหรูประจำตำแหน่ง" ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้คุณโออ่าหรูหรา ด้วยสมรรถนะที่แรง และลูกเล่นภายในรถที่ทำให้การขับรถของคุณมีชีวิตชีวามาทันใด โดยทางรถเช่า ECOCAR rent-a-car ยินดีให้บริการรถยนต์ประเภทนี้แล้ว 

ความหมายของรถประจำตำแหน่ง 

รถประจำตำแหน่ง เป็นรถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นตำแหน่งบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจราชการ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง และข้าราชการประจำในต่างประเทศบางตำแหน่งกรณีผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้เคยดำรงตำแหน่งมีสิทธิ์ใช้รถประจำตำแหน่งและได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการให้ทำหน้าที่บริหารจัดการมีอำนาจบังคับบัญชาจะมีรถประจำตำแหน่งได้เมื่อหัวหน้าส่วนราชการจัดสรรให้

การจัดหาและสิทธิ์การครอบครองรถประจำตำแหน่ง

รถประจำตำแหน่งให้มีได้ไม่เกินตำแหน่งละ 1 คัน ผู้ใดตำรงหลายตำแหน่งให้เลือกใช้รถประจำตำแหน่งได้เพียงตำแหน่งเดียว เมื่อเลือกใช้แล้วใช้รถในตำแหน่งนั้นไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งรถประจำตำแหน่งที่มีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีให้ถือเป็นเกณฑ์ที่จะพิจารณาจัดหารถคันใหม่ทดแทนคันเก่าได้ ถ้าเป็นรถที่จัดหาจากส่วนราชโดยตรง ให้คิดลดอายุการใช้งานลง 1 ปี หรือแล้วแต่กรณี สำหรับการจัดหาให้ใช้ขนาดและราคาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ

กรณีเกิดการสูญหายแก่รถประจำตำแหน่ง

เมื่อเกิดการสูญหายขึ้นแก่รถประจำตำแหน่ง ผู้ใช้รถจะต้องรีบรายงานให้ทางปลัดกรุงเทพมหานครทราบในทันที หากไม่ได้เป็นผู้ใช้รถเองหรือไม่สามารถรายงานเองได้ ให้พนักงานผู้ขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงปลัดกรุงเทพมหานครทราบทันที ซึ่งหากมีการสูญหายจริง ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้รถเอง ไม่เว้นแม้ผู้ใช้รถไม่ใช่ตน ยังรวมไปถึงกรณีที่ให้คนอื่นเอาไปใช้นอกเหนือหน้าที่ปกติที่มีการกำหนดไว้ด้วย

กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถประจำตำแหน่ง ผู้ใด ต้องรับผิดชอบ

หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่สร้างความเสียหายให้แก่รถประจำตำแหน่ง สิ่งที่ต้องพิจารณาเบื้องต้นคือที่มาและสาเหตุ เพื่อระบุไปยังผู้กระทำความผิดให้มาดำเนินการทางคดีต่อไป โดยสามารถแบ่งออกมาได้เป็น 3 กรณีดังนี้


เกิดอุบัติเหตุกับรถประจำตำแหน่งขึ้นมา ใครกันที่ต้องรับผิดชอบ ?

  • กรณีที่เกิดความเสียของรถจากบุคคลภายนอก : กล่าวคือความผิดของผู้อื่น เช่นเป็นฝ่ายเข้ามาเฉี่ยวชนเอง หรือผู้ที่นำรถไปใช้งานที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและได้รับความเสียหายจากทั้งคนทั้งรถ ส่วนนี้ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณีหรือผู้ก่อเหตุได้ในนามของกรุงเทพมหานคร หากพิสูจน์แล้วว่ามีความผิดจริง ๆ
  • กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากตัวผู้ใช้รถประจำแหน่งเอง : กรณีนี้หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์การใช้รถแล้วพบว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ถูกต้อง เช่น ขับขี่นอกเวลาราชการ หรือขับรถฝ่าฝืนตามกฎจราจร เช่นนี้ให้ถือว่าเป็นความผิดโดยผู้ใช้เอง ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ตัวรถทั้งหมด ซึ่งผู้ใช้รถประจำแหน่งสามารถถูกเรียกฟ้องจากหน่วยงานได้ด้วยเช่นกันในด้านความผิดทางละเมิด
  • กรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากความผิดปกติของรถเอง : หากตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้รถไม่ได้ละเมิดกฎการขับรถประจำตำแหน่งใด ๆ แต่เป็นเพราะความเสียหายจากตัวรถเอง ในส่วนนี้ผู้ใช้รถสามารถดำเนินการเรียกร้องการชดใช้ความเสียหายจากหน่วยงานที่จัดหารถได้ หากได้รับความเสียหายต่อตัวเองที่เกิดจากการใช้รถ ทั้งนี้ต้องมีหลักในการพิจารณารายละเอียดกันต่อไป

และหากพิสูจน์แล้วว่าอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ได้มาจากทั้ง 3 กรณีหรือเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย เช่น การเกิดอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม ซึ่งไม่ได้เกิดจากความเลินเล่อของผู้ใช้รถหรือการสึกหรอของตัวรถ ถือว่าไม่เข้าองค์ประกอบการละเมิดใด ๆ ผู้ใช้รถจึงไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ส่วนนี้ ส่วนเรื่องการซ่อมแซมบำรุงอาจต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันอีกที


อยากเช่ารถหรูไว้ใช้ในองค์กร

     

สนใจเช่ารถหรูกับ ECOCAR rent-a-car คลิกที่นี่

บริษัทเช่ารถหรูของเราในกรุงเทพมหานคร ให้บริการเช่ารถหรูทั้งแบบขับเองและพร้อมคนขับ เรามีประสบการณ์ในการให้เช่ารถหรูมากว่า 7 ปี โดยเรามี Fleet รถหรูให้เช่ากว่า 20 คัน ในรุ่น Mercedes-Benz และ BMW หลากหลายโมเดล ตามลักษณะการใช้งานของคุณ เพื่อให้การเดินทางหรือการดำเนินธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีเราคอยเป็นเพื่อนร่วมการเดินทางของคุณ บริษัทเช่ารถ ECOCAR rent-a-car ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถเช่าระยะยาวสำหรับลูกค้าองค์กร มีทั้งบริการรถเช่าระยะสั้น เช่ารถมอเตอร์ไซค์ และขายรถยนต์มือสอง

บริการระดับมืออาชีพ บริษัทในเครือที่แข็งแกร่งและมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารงานธุรกิจรถเช่าแบบครบวงจร มากว่า 7 ปี ออกแบบการเช่ารถหรูให้ง่ายสำหรับคุณ โดยใช้ระบบการจองผ่านเว็บไซต์ ใช้เวลาเพียง 5 นาที การจองรถยนต์ของคุณก็สำเร็จ โดยข้อมูลการจองของคุณจะวิ่งเข้าสู่ระบบบริหารงานรถเช่าของเราทันที และแจ้งเตือนพนักงาน ดังนั้นทุกการจองของคุณ เราจะรีบตอบสนองทันที และจัดส่งมอบรถหรู ตามวัน เวลาและสถานที่ที่คุณต้องการให้เราไปส่งมอบรถยนต์ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการให้เช่ารถหรูของกรุงเทพ

โดยแต่ละวันเรามีการตรวจสอบรถยนต์ให้พร้อมสำหรับการเช่า โดยทีมช่างของเรา จึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเช่ารถหรูกับเราแล้ว รถยนต์จะไม่เสียระหว่างการใช้งาน อีกสิ่งที่เราให้ความสำคัญคือ พนักงานบริการลูกค้าของเรา ตั้งแต่ Call center ที่จะคอยพูดคุย ช่วยเหลือคุณตลอดการเช่ารถยนต์ พนักงานส่งรถยนต์ที่ฝึกฝนให้ทราบเส้นทางในกรุงเทพอย่างดี เพื่อไปส่งมอบรถยนต์ให้คุณตรงเวลา 
 

  • เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถหรู (ขับเอง): บัตรประชาชน, ใบขับขี่รถยนต์, บัตรเครดิต
  • เอกสารที่ใช้ในการเช่ารถหรู (พร้อมคนขับ): สำเนาบัตรประชาชน
  • เงินมัดจำ: 20,000 บาท
  • จุดรับรถยนต์: Exclusive สาขาดอนเมือง สาขาลาดพร้าว และ นอกสถานที่
  • ค่าบริการจัดส่ง: มารับเองที่สาขา ส่งให้ฟรี แต่ถ้านอกสถานที่ คิดราคาเริ่มต้น 321 บาท ตามระยะทาง
  • เวลาทำการ: 8.00-20.00 น.

บทความที่น่าสนใจ

[สนามบินสุวรรณภูมิอันดับ 1 ของไทย] ความภาคภูมิใจของคนไทย

รวม 5 สถานที่เช็คอิน เช่ารถ อุบลฯ กับ ECOCAR

สาขาของเรา