ค้นหาบทความ :


เช่ารถยนต์ /สมาคมรถเช่าไทย คือ อะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง?


share : Exclusive Exclusive Exclusive
ผู้เขียน : Best Ecocar
5 ครั้ง
Created : 20-09-2022
สมาคมรถเช่าไทย คือ อะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

สมาคมรถเช่าไทย คือ อะไร ทำหน้าที่อะไรบ้าง?สมาคมรถเช่าไทยสมาคมรถเช่าไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจรถเช่า แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและภาพรวมของธุรกิจรถเช่าให้ดีขึ้น อันเป็นการ อำนวยประโยชน์ต่อผู้ประกอบการผู้บริโภค และส่งเสริมกิจกรรมการกุศลเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม โดยจุดมุ่งหมายของสมาคมรถเช่าไทยนั้น คือ

  • พัฒนาอุตสาหกรรมรถเช่าให้เป็นที่รู้จักและเชื่อถือในฐานะมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและความต้องการในการใช้รถในประเทศไทย
  • สมาคมฯ เป็นองค์กรกลางในการให้ข้อมูลกับหน่วยงานราชการ หรือเอกชนทั่วไป ในการเช่ารถยนต์
  • สร้างมาตรฐานของการบริการรถเช่าของสมาชิก ให้เป็นรูปธรรม
  • ให้สมาคมทำหน้าที่เผยแพร่แนวคิดและเปรียบเทียบประโยชน์การใช้บริการรถเช่ากับการเช่าซื้อ การจัดลิสซิ่ง และการซื้อรถด้วยเงินสด
  • สมาคมฯ เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในปัญหาการเช่ารถยนต์ระหว่างผู้เช่ากับผู้ประกอบการให้เช่ารถยนต์
  • ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์
  • พัฒนาผู้ประกอบการรถยนต์ให้เช่า ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

บทบาทสำคัญหลักๆของสมาคมรถเช่าไทย

ปัจจุบันสมาคมรถเช่าไทยมีสมาชิกอยู่ประมาณ 40 ราย ซึ่งนับว่ามีอัตราส่วนการให้บริการด้านธุรกิจรถเช่า ที่เกี่ยวกับรถยนต์และรถตู้มีส่วนแบ่งการตลาดทั่วประเทศรวมๆ ประมาณ 30 % ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบจาก 1-2 ปีก่อน โดยช่วงหลังค่อนข้างมีข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับรถเช่ามากขึ้น สมาคมรถเช่าไทย จึงได้เตรียมหามาตรการต่างๆ ในการป้องกัน ดังนี้ คือ แลกเปลี่ยนข้อมูลของลูกค้า, ร่วมมือกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล ในการสกัดจับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

นอกจากนี้ทางสมาคมฯ มีความพยายามที่จะผลักดันพระราชบัญญัติสภาธุรกิจรถยนต์เช่า โดยมีการยกร่างพระราชบัญญัติ และเตรียมเสนอเรื่องให้กับทางรัฐบาลไปแล้ว ในการร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถเช่านี้ ที่มีถึง 70 กว่ามาตรา ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการดูแลมาตรฐาน บริการ และราคาที่เป็นธรรม รวมถึงหลักเกณฑ์ในการการคุ้มครองแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการยกระดับธุรกิจรถเช่าในประเทศให้มีมาตรฐานสากล รองรับการขยายตัวภาคเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในภาพรวมด้วย ซึ่งคงต้องรอทางการมีการพิจารณาพระราชบัญญัติดังกล่าวในลำดับต่อไป

 

การเป็นสมาชิกสมาคมรถเช่าไทย

นายนที วรรธนะโกวินท์ นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมรถเช่าไทย  มีวัตถุประสงค์รวบรวมสมาชิคผู้ให้บริการรถเช่า เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานบริการรถเช่าให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยว เป็นต้น โดยสมาคมมีการกำหนดกฎระเบียบและจรรยาบรรณในวิชาชีพให้กับสมาชิก รวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจาไกล่เกลี่ยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทในการใช้บริการ ตลอดจนดำเนินนโยบายต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจรถเช่ามีความสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งเสริมกิจการต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจรถเช่าเพื่อสร้างสรรค์สังคม อาทิเช่น การสร้างงานและพัฒนาคุณภาพแรงงานแก่พนักงานขับรถ และส่งเสริมโครงการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการบนท้องถนน การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสังคม อาทิ มูลนิธิเมาไม่ขับ และสภากาชาดไทย เป็นต้น
 

สิทธิของการเป็นสมาชิกสมาคมฯ


1. สมาชิกสามารถเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมฯ หรือคณะกรรมการในเรื่องใด ๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์
    ของสมาคม หรือประโยชน์ในธุรกิจรถเช่า
2. สมาชิกสามารถมีสิทธิใช้เครื่องหมายของสมาคม
3. สมาชิกมีสิทธิเผยแพร่ชื่อและการบริการผ่านสื่อของทางสมาคม เช่น Website ของสมาคมฯ
4. สมาชิกสามารถเข้าไปดูรายชื่อลูกค้า หรือพนักงานขับรถ หรือคู่ค้าต่าง ๆ ที่มีประวัติไม่ดีเพื่อป้องกันการฉ้อโกงรถยนต์
    หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ
5. สมาชิกสามารถเข้าร่วมประชุมทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี)
6. สมาชิกสามารถใช้รถทดแทนจากสมาชิกด้วยกันในราคาสมาชิก
7. สมาชิกมีสิทธิในการใช้สัญญากลางของสมาคม
8. สมาชิกจะได้สิทธิพิเศษ ด้านส่วนลด ราคา จากสมาชิกในสมาคม


สรุป สมาคมรถเช่าไทย

จะเห็นว่าวัตถุประสงค์หลักของสมาคมก็คือเป็นการรวบรวมสมาชิคผู้ให้บริการรถเช่า เพื่อเป็นการอัพเดตข้อมูลข่าวสารและยกระดับมาตราฐานการให้บริการ สำหรับใครที่ต้องการข่าวสารเพิ่มเติมหรือยังไม่ได้สมัครสมาชิคไปสมัครกันได้ที่ https://www.tcra.or.th/index.php หวังว่าบทความคงเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังสงสัยเรื่องของสมาคมรถเช่า สุดท้ายแล้วอยากจะฝากบริษัทรถเช่า ECOCAR rent-a-car บริษัทเช่ารถที่เปิดบริการมานานกว่า 9 ปี และรถยนต์มากกว่า 400 คัน สาขามากกว่า 10 สาขา ทั่วประเทศ พนักงานบริการระดับมืออาชีพ ด้วยนะครับ


บทความที่น่าสนใจ

เช่ารถขับเอง vs เช่ารถพร้อมคนขับ ต่างกันอย่างไร ?

เช่ารถที่ไหนดี? [ 8 บริษัทรถเช่า ] ที่มีสาขาในกรุงเทพมากที่สุด

สาขาของเรา