เอกสารสำหรับการเช่ารถ

ทางบริษัทรถเช่าอาจเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเพื่อล็อคคิวรถเป็นจำนวนเงิน 500-1000 บาท

ในการเช่ารถยนต์ ผู้เช่ารถ จำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการเช่ารถยนต์ ดังนี้

เอกสารสำคัญ

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับผู้มีบัตรเครดิต

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. บัตรเครดิต

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับพนักงานบริษัท

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. สลิปเงินเดือน (ใช้เดือนล่าสุด 1 เดือน) และบัตรพนักงาน

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับผู้ที่นำรถยนต์เข้าซ่อม

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์
 4. ใบเคลมรถยนต์ของบริษัทประกันภัย
 5. ใบส่งซ่อม/รับรับรถ ที่อู่หรือศูนย์บริการออกให้

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนักศึกษา

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. บัตรนักศึกษา หรือ ใบรับรองสถานะนักศึกษา
 4. ประวัตินักศึกษาผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : สำหรับผู้เป็นนักศึกษา จำเป็นต้องมี ผู้ปกครองค้ำประกัน และต้องเดินทางมาเซ็นสัญญา ณ วันรับรถด้วย

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับนักเดินทาง / ชาวต่างชาติ

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ หรือ ตั๋วโดยสารยานพาหนะต่าง ๆ ที่ท่านเดินทางมาถึงจังหวัดนั้น ๆ

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับเจ้าของกิจการ / บริษัท / นิติบุคคล

 1. บัตรประชาชน
 2. ใบขับขี่รถยนต์
 3. หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
 4. ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

หมายเหตุ : ในกรณีกรรมการบริษัท ไม่ได้ใช้งานรถยนต์เอง* ขอเอกสารเพิ่ม ดังนี้

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 3. ใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ

กรณีนิติบุคคลที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขอให้นำใบหักภาษี ณ ที่จ่ายมาด้วยในวันรับรถยนต์

เอกสารประกอบอื่นๆ

พนักงานบริษัท

สลิปเงินเดือนล่าสุด และบัตรพนักงาน

ใช้รถระหว่างรอซ่อม

เอกสารใบแจ้งซ่อม ใบเคลมประกัน ใบรับรถจากอู่หรือศูนย์บริการ*

สำหรับนักท่องเที่ยว / ชาวต่างชาติ

ตั๋วเครื่องบิน หรือ ตั๋วโดยสารยานพาหนะต่าง ๆ ที่ท่านเดินทางมาถึงจังหวัดนั้น ๆ

เจ้าของกิจการ

เอกสารที่ยืนยันตนว่าเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ใบจดทะเบียนผู้เสียภาษี, หนังสือจดทะเบียนบริษัท

*ผู้ให้บริการบางรายอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น สลิปเงินเดือน หรือ เอกสารยืนยันว่าเป็นเจ้าของกิจการ

นักศึกษา

บัตรนักศึกษา ใบรับรองสถานะนักศึกษา*

*สำหรับผู้เป็นนักศึกษา จำเป็นต้องมีผู้ปกครองค้ำประกัน และต้องเดินทางมาเซ็นสัญญา ณ วันรับรถด้วย


สาขาของเรา