นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเรา ตระหนักดีถึง ความเป็นส่วนตัวของคุณ ข้อความต่อไปนี้ คือ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราว่าด้วยการเก็บรวบรวม การจัดการ และการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะนำมาใช้เพื่อ เพื่อดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจกับคุณอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงเพื่อปรับปรุงเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราและเพื่อแจ้งให้คู่ค้าของบริษัททราบ ของคำขอการจองของคุณ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจจะมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้กับเราผ่านระบบในรูปแบบใดๆ ของ ECOCAR เพื่อสำรองและเช่ารถของคุณ ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล วันเกิด หมายเลขใบอนุญาตขับรถ ข้อมูลบัตรเครดิต และประวัติการเช่าของคุณ ซึ่งเรารวบรวมข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ของเราโดยข้อมูลดังกล่าวอาจถูกแบ่งปันไปให้กับคู่ค้าของเราซึ่งมีส่วนร่วมในการให้บริการ หากจำเป็น เราอาจส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อเรียกเก็บค่าเสียหายจากคุณที่เป็นผลจากการละเมิดข้อตกลงใดๆ กับเรา ซึ่งเมื่อผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลอันเป็นส่วนตัวใดมาให้แก่ ECOCAR ให้ถือว่าผู้ใช้ได้อนุญาตและให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ ECOCAR ในดำเนินการใดๆ และเก็บข้อมูลอันเป็นส่วนตัวดังกล่าวรวมถึงข้อมูลอื่นๆซึ่งได้ให้ไว้โดยเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆของผู้ใช้ ทั้งนี้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิยกเลิกการอนุญาตดังกล่าว (โดยไม่มีผลย้อนหลัง) รวมถึง:

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

ECOCAR จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ ECOCAR เท่านั้น

ECOCAR ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ECOCAR ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

ในกรณีที่ ECOCAR ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ ECOCAR เป็นต้น ECOCAR จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจาก กิจกรรมหรือกิจการของ ECOCAR


สาขาของเรา